Singers, Lyrics, Contact

Nizamettin Ariç - Zine Song Lyrics

Nizamettin Ariç - Zine

Nizamettin Ariç - Zine lyrics

Nizamettin Ariç – Zîné
Ahmed bi ser dicle de girîya bi herdu çavane
Got liminé çi şermeke mezin u girane
Li başuré welét xelké me buye perîşane
Digerîne li warekî ku lé bibin mévane
Feleka xayîne çi şermeke mezune, girane
Li şuna biran ser dest buye maz u bane
Mévan rastkirine çadir u konan e
Li dorhélan leşker bi tufing u surguyane
Li miné lé li miné lé li min li min...

Derenge derenge ro razayî nîvé şevéye
Ji biné koneki qirîna zîné té ye
Zina neh salî ji birînan xew neyé
Dayiké ban kir ‘'Zîné ciwanî
ez bi gori, te kezeba min kevand
keçé lori lori loori...
Ziné got ‘'Léé daye
Zîn bi heyrané
qirîn serme dizanim
lé birîném xedarin
Agir u janén bedena min
Rebena xwedé helandin
Li miné lé li miné le le min le min le le...

Li dora çadiré civîyabun komeke jin u peyani
Mirevén serbelind, situxwar li vir dimane
Qîrîna Zîné agir berdabu cigera van
Nemabu xewa cavan ne şahîya dilan

Pireké ban kir; Xwedé jîné li kovan bike qetrane
Zaroké me kirin mirî u birîndarén bombane
Warén bav û pîran li me kirine dojeh u zindan e
Em ji welét surgun bune kocerén cîhane

Kaleki bankir;
Huné şîreta me bidine kec u xortane
Li mine lo lo, li mine lo lo ahhhh li minéé léé li minéé léé

Huné şireta min bidine keç u xortane
Bese xapandina salan
Bira edi fér bebin dersane
Biratîya bébexta hemi péken u talane
Li cîhané kesek nabe hevalin bindestane
Jibona xateré Zîna neh salî
Ku nuha de ké sikrane
Jibona xateré zer u esmeré me kurdane
Ku îroj beré xwe da ne colu kerbelane
Bela hişyarbin de bela hişyarbin
Tékevin récika serxwubuna kurdane
Li mine léé li mine léé li minéé Léé li mine léé...

Berbange, berbange rojeki îloona heyşté u heyşta ne
Cenaze Zîna celenk radikine gorane
Şuna res xwe berdaye ser koné mihacirane...

Kecekî neh salî xwe gihandiye refen cangoran
ereee... Zîné jibo xatiré gelé welaté xwe buye qurbane

Dayika Zîné bankir;
Hune dawîyé bidene hesrane
Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen
Hune xwedîkin zaroken le ber siré dayéyanen
Li mine léé li mine léé li mine léé l imin li min li min...

Söz&Müzik: Nizamettin Ariç
Singer (band) name: Nizamettin Ariç
Song name: Zine
Keywords: Nizamettin Ariç songs and lyrics, Zine song text, Nizamettin Ariç Zine words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Nizamettin Ariç Zine lyrics page. You can find the biography and songs of Nizamettin Ariç on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions