Singers, Lyrics, Contact

Urszula - Za Twoje Zdrowie Ma³a Song Lyrics

Urszula - Za Twoje Zdrowie Ma³a

Urszula - Za Twoje Zdrowie Ma³a lyrics

Nie by³o ciê tych kilka lat
Wiedzia³am ¿e uciek³a w wiat
Zdarzyæ siê mog³o to ka¿dej z nas
Na ciebie pad³o -- facet by³ drañ

Daj mi cieñ tych dni gdy ³awka ³¹czy³a nas
Zanim ciê kopniakiem skierowano w drzwi
Nim szko³a rzekla pa!

Za twoje zdrowie ma³¹ pijmy dzi
Za twe zdradzone sny
Czy mi wybaczysz ¿e nie by³o mnie
Gdy wiat zawali³ siê

Wiesz, ¿e ni³a mi siê wci¹¿
Budzi³ mnie mój w³asny szloch
Powiedz jak to jest na cudz¹ ³askê siê zdaæ
Wyrwaæ kawa³ siebie jak bol¹cy z¹b
Zostawiæ swe drugie ja

Za twoje zdrowie ma³a pijmy dzi
Za twe zdradzone sny
Czy wiesz dla kogo w koñcu warto ¿yæ
Jak chowa siê twój syn

Pod domem dziecka stañ
Pod domem dziecka stañ
Mo¿e rozpoznasz go
Singer (band) name: Urszula
Song name: Za Twoje Zdrowie Ma³a
Keywords: Urszula songs and lyrics, Za Twoje Zdrowie Ma³a song text, Urszula Za Twoje Zdrowie Ma³a words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Urszula Za Twoje Zdrowie Ma³a lyrics page. You can find the biography and songs of Urszula on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions