Singers, Lyrics, Contact

Urszula - Sza³ Sezonowej Mody Song Lyrics

The image of Urszula

Urszula - Sza³ Sezonowej Mody lyrics

Pytasz dlaczego jestem roztargniona
Czemu przewracam siê o w³asny cieñ
¯e milion rzeczy jeszcze nie zrobionych
Dlaczego myli mi siê z noc¹ dzieñ

Skrawki kawa³ki zwiewne kombinacje
¯adna pogoda nie zaskoczy ju¿
Plany taktyczne przed szmacian¹ bitw¹
Za chwilê dumne podnoszenie g³ów

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Z wielkim talentem odpowiedni ludzie
D¹¿¹c do celu tak jak jeden m¹¿
Wci¹¿ kombinuj¹ w przeogromnym trudzie
W co stroiæ przysz³oæ ile za to wzi¹æ

Musisz zrozumieæ mi³y wa¿ny powód
I swoje miejsce przy mym boku znaæ
Dyskretny urok sezonowej mody
Czar tych sklepików pe³nych a¿ po dach

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans
Singer (band) name: Urszula
Song name: Sza³ Sezonowej Mody
Keywords: Urszula songs and lyrics, Sza³ Sezonowej Mody song text, Urszula Sza³ Sezonowej Mody words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Urszula Sza³ Sezonowej Mody lyrics page. You can find the biography and songs of Urszula on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions