Singers, Lyrics, Contact

Urszula - Ja P³aczê Song Lyrics

The image of Urszula

Urszula - Ja P³aczê lyrics

Niewa¿ne - nie mów proszê wiêcej nic
To sta³o siê - nie patrz na moje ³zy
To boli i nie mogê zrobiæ nic
¯aden mój gest ju¿ nie zatrzyma Ciê

I p³aczê co noc
A ³zy myje mi deszcz
I kocham ten ból
Zbyt mocno Ciê chcê
Gdy kochasz mnie czujê, ¿e
Ze szczêcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Samotna moja mi³oæ i mój grzech
W Tobie zasypiaæ chcê, z Tob¹ obudziæ siê
Tak nisko ju¿ upad³y moje ³zy
Jak d³ugo muszê ¿yæ, by podnieæ i ocaliæ je?

I p³aczê co noc
A ³zy myje mi deszcz
I kocham ten ból
Zbyt mocno Ciê chcê
Gdy kochasz mnie czujê, ¿e
Ze szczêcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Tak boli moja mi³oæ i mój grzech
Tak zimno, tak zimno im tu jest
Yeah, yeah, yeah...
Czy w³anie tego chcesz?
Wtedy, gdy kochasz mnie

Gdy kochasz mnie...
Ze szczêcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Tak boli moja mi³oæ i mój grzech
Tak zimno, tak zimno im tu jest
Yeah, yeah, yeah...
Czy w³anie tego chcesz... kochany
Singer (band) name: Urszula
Song name: Ja P³aczê
Keywords: Urszula songs and lyrics, Ja P³aczê song text, Urszula Ja P³aczê words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Urszula Ja P³aczê lyrics page. You can find the biography and songs of Urszula on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2019, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions